СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2022 ГОД | Отдел культуры Гродненского районного исполнительного комитета ОБРЯД «КРЕЩЕНИЕ» РУСБЕЛENGРУС 19 ЯНВАРЯ ОБРЯД «КРЕЩЕНИЕ» (Гродненский район, аг.Вертелишки) В Гродненском районе старинный обряд давно перерос в настоящий народный праздник. Традиционно настоятель храма Святого Александра Невского освятит воду и благословит всех присутствующих. Все желающие смогут окунуться в крещенскую купель. А затем по доброй традиции гостей будут угощать солдатской кашей, чаем и сытной ухой. Для

ОБРЯД «КРЕЩЕНИЕ»

19 ЯНВАРЯ
ОБРЯД «КРЕЩЕНИЕ»
(Гродненский район, аг.Вертелишки)

В Гродненском районе старинный обряд давно перерос в настоящий народный праздник. Традиционно настоятель храма Святого Александра Невского освятит воду и благословит всех присутствующих. Все желающие смогут окунуться в крещенскую купель. А затем по доброй традиции гостей будут угощать солдатской кашей, чаем и сытной ухой.  Для самых маленьких участников работники культуры подготовят веселую конкурсную программу.

Тел.: 8 (0152) 605624, 8 (0152) 624908, Вертелишковский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

19 СТУДЗЕНЯ
АБРАД ХРЫШЧЭННЕ
(Гродзенскі раён, аг. Верцялішкі)

У Гродзенскім раёне старадаўні абрад даўно перарос у сапраўднае народнае свята. Традыцыйна настаяцель храма Святога Аляксандра Неўскага асвяціць ваду і благаславіць ўсіх прысутных. Усе жадаючыя змогуць акунуцца ў вадохрышчанскую купель. А затым па добрай традыцыі гасцей будуць частаваць салдацкай кашай, гарбатай і сытнай юшкай. Для самых маленькіх удзельнікаў работнікі культуры падрыхтуюць вясёлую конкурсную праграму.

Тэл.: 8 (0152) 605624, 8 (0152) 624908, Верцялішкаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JANUARY 19
RITE «BAPTISM»
(Grodno district, ag. Vertelishki)

In the Grodno region, the ancient rite has long grown into a real national holiday. Traditionally, the rector of the Church of St. Alexander Nevsky will consecrate the water and bless all those present. Everyone will be able to plunge into the Baptismal font. And then, according to a good tradition, the guests will be treated to soldiers’ porridge, tea and hearty fish soup. And for the youngest participants, cultural workers will prepare a fun competitive program.

Phone: 8 (0152) 605624, 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Vertelishkovsky center of culture.

РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЖЕНЩИН

4 МАРТА
РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЖЕНЩИН 
(Гродненский район, г. Скидель)

Традиционно в Скидельском городском доме культуры состоится районное праздничное мероприятие, посвященное Дню женщин.

Наполнит сердца любовью и радостью яркий концерт с участием лучших творческих коллективов Гродненского района. На протяжении всего мероприятия виновниц торжества ждет множество эмоций, впечатлений, сюрпризо и этот прекрасный весенний день останется в их памяти надолго.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

4 САКАВІКА
РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ ЖАНЧЫН
(Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Традыцыйна ў Скідзельскім гарадскім доме культуры адбудзецца раённае святочнае мерапрыемства, прысвечанае Дню жанчын.

Напоўніць сэрцы любоўю і радасцю яркі канцэрт з удзелам лепшых творчых калектываў Гродзенскага раёна. На працягу ўсяго мерапрыемства паважаных жанчын чакае мноства эмоцый, уражанняў, сюрпрызаў і гэты выдатны вясновы дзень застанецца ў іх памяці надоўга.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр».

MARCH 4
DISTRICT FESTIVE EVENT DEDICATED TO WOMEN’S DAY
(Grodno region, Skidel)

Traditionally, the Skidel City House of Culture will host a regional festive event dedicated to Women’s Day.

A bright concert with the participation of the best creative teams of the Grodno region will fill hearts with love and joy. Throughout the event, the culprits of the celebration are waiting for a lot of emotions, impressions, surprises to this, a beautiful spring day will remain in their memory for a long time.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ГУКАННЕ ВЯСНЫ»

5 МАРТА
РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ГУКАННЕ ВЯСНЫ»

5 марта народными гуляниями, весельем и угощением будет отмечаться районный праздник «Гуканне вясны» в д. Житомля. На площадке возле Житомлянского дома фольклора жителей и гостей праздника ждут театрализованное представление, концерт артистов и коллективов любительского творчества Гродненского района, а также веселые конкурсы.

Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины, травяной ароматный чай и купить на память сувениры.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, Житомлянский дом фольклора филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

5 САКАВІКА
РАЁННАЕ СВЯТА “ГУКАННЕ ВЯСНЫ”
(Гродзенскі раён, в. Жытомля)

5 сакавіка народнымі гуляннямі, весялосцю і пачастункам будзе адзначацца раённае свята “Гуканне вясны” ў в. Жытомля. На пляцоўцы каля Жытамлянскага дому фальклору жыхароў і гасцей свята чакаюць тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт артыстаў Гродзенскага раёна, а таксама вясёлыя конкурсы. Але самае галоўнае – усе без выключэння атрымаюць зарад добрага настрою, змогуць пакаштаваць гарачыя бліны, травяны духмяны чай і купіць на памяць сувеніры.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, Жытамлянскі дом фальклору філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH 5 (Grodno district, village of Zhitomlya)
ТHE REGIONAL HOLIDAY TOUTING OF SPRING

On March 5, according in the village of Zhitomlya will be celebrated with folk festivals, fun and refreshments. On тhe regional holiday “Touting of spring”.

the site near the Zhitomlya house of folklore, residents and guests of the holiday are expected to see a theatrical performance, a concert of amateur groups of artists of the Grodno district, as well as fun contests with all kinds. But the most important thing is that without exception everyone will get a boost of good mood, they can taste hot pancakes, herbal aromatic tea and buy souvenirs from memory.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 663795, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, branch Zhitomlya house of folklore.

РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 МАРТА
РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Гродненский район)

Праздничное мероприятие будет наполнено духом патриотизма, единства и гордости за Беларусь! В торжественной обстановке юные жители района, достигшие успехов в учебе, общественной жизни, спорте, получат паспорт гражданина Республики Беларусь.

Продолжением станет праздничный концерт, в котором примут участие лучшие исполнители и творческие коллективы Гродненского района.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

15 САКАВІКА
РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (Гродзенскі раён)

Святочнае мерапрыемства будзе напоўнена духам патрыятызму, адзінства і гонару за Беларусь! Ва ўрачыстай абстаноўцы юныя жыхары раёна, якія дасягнулі значных поспехаў у вучобе, грамадскім жыцці, спорце, атрымаюць пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь.

Працягам мерапрыемства стане святочны канцэрт, у якім прымуць удзел лепшыя выканаўцы і творчыя калектывы Гродзенскага раёна.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH 15
CONSTITUTION DAY OF THE REPUBLIC OF BELARUS (Grodno district)

At the festive event honored guests will take part. In a solemn atmosphere, young residents of the raen who have achieved success in their studies, social life, and sports will receive passport of a citizen of the Republic of Belarus.

The festive concert will continue, in which the best artists and creative teams of the Grodno district.

Phone: 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЗOЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

МАРТ
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗOЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (Гродненский район, аг. Путришки)

В Путришковском центре культуры состоится фестиваль-конкурс любительского творчества среди людей пожилого возраста «Золотое поколение». Конкурс талантов и открытий станет основой всего мероприятия. Участники будут петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах.

По праву фестиваль-конкурс «Золотое поколение» можно назвать самым загадочным и непредсказуемым. Если вы обладаете любознательностью, готовы открывать новое и идти вперед, вам точно стоит посетить этот праздник творчества, позитива и ярких впечатлений!

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

САКАВІК
РАЁННЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС АМАТАРСКАЙ ТВОРЧАСЦІ “ЗАЛАТОЕ ПАКАЛЕННЕ” СЯРОД ЛЮДЗЕЙ СТАЛАГА ЎЗРОСТУ (Гродзенскі раён, аг. Путрышкі)

У Путрышкаўскім цэнтры культуры адбудзецца фестываль-конкурс аматарскай творчасці сярод людзей сталага ўзросту «Залатое пакаленне». Конкурс талентаў і адкрыццяў стане асновай усяго мерапрыемства. Удзельнікі будуць спяваць, танцаваць, чытаць вершы, іграць на музычных інструментах.

Па праву фестываль-конкурс “Залатое пакаленне” можна назваць самым загадкавым і непрадказальным. Калі вы валодаеце цікаўнасцю, гатовыя адкрываць новае і ісці наперад, вам дакладна варта наведаць гэтае свята творчасці, пазітыву і яркіх уражанняў!

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH
REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF AMATEUR CREATIVITY “GOLDEN GENERATION” AMONG THE ELDERLY (Grodno region, village Putrishki)

On March 19, in the Putrishkovsky cultural center, the festival-competition of amateur art among the elderly “Golden Generation” will be held for the second time. The talent and discovery competition will be the backbone of the entire event. Participants will sing, dance, read poetry, play musical instruments.

By right, the festival-competition «Golden Generation» can be called the most mysterious and unpredictable. If you have curiosity, are ready to discover new things and go forward, you should definitely visit this holiday of creativity, positiveness and vivid impressions!

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

ОБРЯД ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ

19 МАРТА
ОБРЯД ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ (Гродненский район, аг.Свислочь)

Уникальный обряд, основанный на региональных традициях, начнется с красочного шествия. Чтобы ничего не мешало сделать хорошие борозды, в первую очередь «задобрят» свежим хлебом пахаря, а первое освященное зерно по традиции засыплет председатель СПК «Свислочь». Следом за ним делянку будут засевать дети. В необычном обряде примут участие все гости, а также фольклорные коллективы района.

Тел.: 8 (0152) 919574, Квасовский центр культуры и развития народного творчества филиал государственного учреждения культуры “Гродненский районный культурно-информационный центр”.

19 САКАВІКА
АБРАД ПЕРШАЙ БАРАЗНЫ (Гродзенскі раён, аг.Свіслач)

Унікальны абрад, заснаваны на рэгіянальных традыцыях, пачнецца з маляўнічага шэсця. Каб нічога не перашкаджала зрабіць добрыя разоры, у першую чаргу “задобраць” свежым хлебам аратага, а першае асвячонае збожжа па традыцыі засыпле старшыня СВК “Свіслач”. Следам за ім дзялянку будуць засяваць дзеці. У незвычайным абрадзе прымуць удзел усе госці, а таксама фальклорныя калектывы раёна.

Тэл.: 8 (0152) 919574, Квасоўскі цэнтр культуры і развіцця народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH, 19
RITE OF THE FIRST FURROW (Grodno district, ag. Svisloch)

The ceremony of the first furrow will take place in the ag. Svisloch on March 19. The holiday will begin with a colorful procession, which will be attended by management, employees of the agricultural production cooperative “Svisloch”, as well as local residents and guests of the agro-town. So that nothing would interfere with making good furrows, they will first of all be «coaxed» with fresh plowman bread, and the first blessed grain, according to tradition, will be covered by the chairman of the agricultural production cooperative “Svisloch”. Children will sow the plot after it. All the guests will take part in the unusual ceremony, as well as the folk group.

Phone: 8 (0152) 919574, Kvasovsky center of culture and development of folk art.

V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ»

30 МАРТА
V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ»
Гродненский район, аг. Озёры)

30 марта в Озерском центре культуры пройдет V открытый региональный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў».

Те, кто не представляет своей жизни без творчества, те, кто любит петь и днем, и ночью, те, кто постоянно совершенствуется и стремится к успеху приглашаются к участию в фестивале. Давайте вместе покорять новые вершины в творчестве. Ждем вас!

Тел.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Озерский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

30 САКАВІКА
V АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ДЗІЦЯЧАЙ ЭСТРАДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ” (Гродзенскі раён, аг. Азёры)

30 сакавіка ў Азёрскім цэнтры культуры пройдзе V адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячай эстраднай творчасці “Вясёлка талентаў”.

Тыя, хто не ўяўляе свайго жыцця без творчасці, тыя, хто любіць спяваць, тыя, хто пастаянна ўдасканальваецца і імкнецца да поспеху, запрашаюцца да ўдзелу ў фестывалі. Давайце разам пакараць новыя вяршыні ў творчасці. Чакаем вас!

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Азёрскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH 30
V OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF CHILDREN’S POP ART “RAINBOW OF TALENTS” (Grodno region, Ozyory village)

On March 30, the Ozersky Cultural Center will host the V open regional festival-competition of children’s pop art “Rainbow of Talents”. Those who do not imagine their lives without creativity, those who like to sing day and night, those who are constantly improving and striving for success are invited to participate in the festival. Let’s conquer new heights in creativity together. We are waiting for you!

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, Ozersky center of culture branch of the state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

ПРАЗДНИК ПИСАНКИ

24 АПРЕЛЯ
ПРАЗДНИК ПИСАНКИ (Гродненский район, г.п. Сопоцкин)

В городском поселке Сопоцкин в шестой раз пройдет Праздник писанки, который стал брендом и визитной карточкой местечка. Гости праздника смогут посетить музей писанки, в котором собрано более 1500 яиц, декорированных в самых разных техниках, поучаствовать в мастер-классах по росписи пасхальных яиц.

На протяжении всего дня праздничное настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района. Веселья хватит всем! Ждем всех интересующихся, любознательных и активных для веселого и полезного времяпровождения!

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, Сопоцкинский культурно-туристический центр филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

24 КРАСАВІКА
СВЯТА ПІСАНКІ (Гродзенскі раён, г.п. Сапоцкін)

У гарадскім пасёлку Сапоцкін у шосты раз пройдзе Свята пісанкі, якое стала брэндам і візітнай карткай мястэчка. Госці свята змогуць наведаць музей пісанкі, у якім сабрана больш за 1500 яек, паўдзельнічаць у майстар-класах па роспісу велікодных яек.

На працягу ўсяго дня святочны настрой гасцям створаць творчыя калектывы Гродзенскага раёна. Весялосці хопіць усім! Чакаем усіх, хто цікавіцца, дапытлівых і актыўных для вясёлага і карыснага правядзення часу!

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, Сапоцкінскі культурна-турыстычны цэнтр філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

APRIL 24
PYSANKA HOLIDAY (Grodno district, Sopotskin)

The Pysanka holiday will be held for the sixth time in the urban village of Sopotskin, which has become the brand and hallmark of the town. Guests of the holiday will be able to visit the Pysanka Museum, which has collected more than 1500 eggs decorated in various techniques, to participate in a workshops on painting Easter eggs.

Throughout the day, the festive mood of the guests will be created by creative teams of the Grodno region. The program promises to be rich and interesting. Enough for everyone! We are waiting for everyone interested and interesting, curious and active for a fun and useful pastime!

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 473810, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Sopotskinsky cultural and tourist center.

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШАНС»

29 АПРЕЛЯ
VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШАНС» (Гродненский район, аг. Поречье)

В агрогородке Поречье состоится VI открытый региональный фестиваль-конкурс «Шанс». Уже в шестой раз Поречская детская музыкальная школа искусств соберет у себя в гостях участников со всей Беларуси. Каждый год конкурс расширяет свои горизонты, и этот раз не будет исключением.

Уникальность «Шанса» в том, что конкурсная программа исполняется под фонограмму «-1». Откроет его выступление образцового духового оркестра Поречской ДМШИ, а напутственные слова скажут члены жюри – мэтры и виртуозы музыкального искусства. После конкурсных прослушиваний будут определены победители конкурса, которые продемонстрируют свое мастерство на заключительном гала-концерте.

Тел.: 8 (0152) 993243, ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств».

29 КРАСАВІКА
VI АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ШАНС (Гродзенскі раён, аг. Парэчча)

У аграгарадку Парэчча адбудзецца VI адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс “Шанс”. Ужо ў шосты раз Парэцкая дзіцячая музычная школа мастацтваў збярэ ў сябе ў гасцях удзельнікаў з усёй Беларусі. Кожны год конкурс пашырае свае гарызонты, і гэты раз не будзе выключэннем.

Унікальнасць “Шанса” у тым, што конкурсная праграма выконваецца пад фанаграму “-1”. Адкрые фестываль-конкурс узорны духавы аркестр Парэцкай ДМШМ, а віншавальныя словы скажуць члены журы – мэтры і віртуозы музычнага мастацтва. Пасля конкурсных праслухоўванняў будуць вызначаны пераможцы конкурсу, якія прадэманструюць сваё майстэрства на заключным гала-канцэрце.

Тэл.: 8 (0152) 993243, ДУА “Парэцкая дзіцячая музычная школа мастацтваў”.

29APRIL
VI OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION “CHANCE (Grodno district, ag. Porechye)

The Porechskaya children’s music school of arts will bring together participants from all over Belarus for the fifth time. Every year the competition expands its horizons, and this time will not be an exception — the organizers are proud.

The uniqueness of “Chance” is that the competitive program is performed under the phonogram “-1”. His performance will be opened by the exemplary brass band of the Porechskaya children’s music school of art, and the jury members – masters and virtuosos of musical art will say parting words. The winners of the competition will be determined after the competitive auditions who will demonstrate their skills at the final gala concert.

Phone: 8 (0152) 993243, state educational institution “Porechskaya children’s music school of art”.

ПРАЗДНИК ПАСТУХОВ

ПРАЗДНИК ПАСТУХОВ (Гродненский район)

ВПЕРВЫЕ! В Гродненском районе 6 мая состоится праздник пастухов с реконструированными элементами обряда “Юр’я” и фольклорно-анимационной программой “Юр’еўская яешня”. Юрьев день является одним из главных праздников белорусского народного календаря.

В этот день первый раз после зимы крестьяне выгоняли стадо на пастбище. С Юрьевым днем было связано большое количество ритуальных действий для сохранения домашнего хозяйства, с которыми вы сможете познакомиться, приехав на праздник.

Тел.: 8 (0152) 624137, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

СВЯТА ПАСТУХОЎ (Гродзенскі раён)

УПЕРШЫНЮ! У Гродзенскім раёне 6 мая адбудзецца Свята Пастухоў з рэканструяванымі элементамі абрада “Юр’я” і фальклорна-анімацыйнай  праграмай “Юр’еўская яешня”. Юр’еў дзень з’яўляецца адным з галоўных святаў беларускага народнага календара.

У гэты дзень першы раз пасля зімы сяляне выганялі статак на пашу. З Юр’евым днём была звязана вялікая колькасць рытуальных дзеянняў для захавання хатняй гаспадаркі, з якімі вы зможаце пазнаёміцца, прыехаўшы на свята.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

FEAST OF SHEPHERDS (Grodno region)

FOR THE FIRST TIME! On May 6, the Grodno district will host a shepherd’s holiday with reconstructed elements of the “Yur’ya” rite and the folklore and animation program “Yur’eyskaya yaeshnya”. St. George’s Day is one of the main holidays of the Belarusian national calendar.

On this day, for the first time after winter, the peasants drove the herd to pasture. A large number of ritual actions for the preservation of the household were associated with St. George’s Day, which you can get acquainted with when you arrive at the holiday.

Phone.: 8 (0152) 624908, state cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 МАЯ
РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (Гродненский район, г. Скидель)

Один из главных праздников Республики Беларусь – День Победы ознаменуется массовым мероприятием в городе Скиделе.

В старом парке состоится торжественный театрализованный митинг «Великая слава героям павшим!».

Читать о войне, говорить о ней, показывать, петь и рисовать можно будет на фестивале военной книги, выставках рисунков, интерактивных экспозициях и фотозонах, в интерактивном музыкальном парке, отведать солдатской каши, окунуться в атмосферу военного лихолетья.

Возможность объединиться всем гостям праздника будет представлена в массовом исполнении песен «Катюша» и «День Победы». На протяжении всего дня на главной сценической площадке коллективы любительского творчества Гродненского района и приглашенные артисты будут дарить всем гостям праздника свое творчество и прекрасное настроение.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

9 МАЯ
РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Адно з галоўных святаў Рэспублікі Беларусь – Дзень Перамогі адзначыцца масавым мерапрыемствам у горадзе Скідзелі.

У старым парку пройдзе ўрачысты тэатралізаваны мітынг «Великая слава, героям павшим!».

Чытаць пра вайну, гаварыць пра яе, паказваць, спяваць і маляваць можна будзе на фестывалі ваеннай кнігі, выставах малюнкаў, інтэрактыўных экспазіцыях і фотозонах, у інтэрактыўным музычным парку, а таксама можна будзе пакаштаваць салдацкай кашы, акунуцца ў атмасферу ваеннага ліхалецця.

Магчымасць аб’яднацца ўсім гасцям свята будзе прадстаўлена ў масавам выкананні песень “Катюша” і “День Победы”. На працягу ўсяго дня на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы калектывы аматарскай творчасці Гродзенскага раёна і запрошаныя артысты будуць дарыць усім гасцям свята сваю творчасць і цудоўны настрой.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY 9
DISTRICT FESTIVE EVENT DEDICATED TO DAY OF VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (Grodno district, Skidel)

One of the main holidays of the Republic of Belarus – Victory Day is marked by a mass event in the city of Skidel.

A solemn theatrical rally “Great glory to the heroes of the fallen!” Will be held in the old park.

It will be possible to read about the war, talk about it, show, sing and draw at the festival of military books, art exhibitions, interactive expositions and photo zones, in an interactive music park, taste soldier’s porridge, plunge into the atmosphere of war.

The opportunity to unite all the guests of the holiday will be presented in the mass performance of the songs “Katyusha” and “Victory Day”. Throughout the day, the main stage will not be silent for a minute, because the amateur groups of the Grodno region and invited artists will give all the guests of the holiday their creativity and great mood.

Phone: 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

СВЯТА МУЗЕЯ

14 МАЯ
ПРАЗДНИК МУЗЕЯ (Гродненский район, д. Заречанка)

ВПЕРВЫЕ!!! В преддверии международного Дня музеев в деревне Заречанка состоится праздник музея для тех, кто понимает, что музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис культуры и истории.

Программа праздника насыщенная и включает традиции, которые на протяжении многих веков помогали предкам из прошлого в жизни. Вас ждет: концерт коллективов любительского творчества, мастер-классы, выставки музейных экспозиций клубных учреждений Гродненского района, интерактивные программы и многое другое.

Тел.: 8 (0152) 688312, Заречанский дом народого творчества, 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

14 МАЯ
СВЯТА МУЗЕЯ (Гродзенскі раён, в. Зарачанка)

УПЕРШЫНЮ!!! Напярэдадні міжнароднага Дня музеяў у вёсцы Зарачанка адбудзецца свята музея для тых, хто разумее, што музей – гэта асаблівы свет са сваёй унутранай багатай атмасферай, аазіс культуры і гісторыі.

Праграма свята насычаная і ўключае традыцыі, якія на працягу многіх стагоддзяў дапамагалі продкам з мінулага ў жыцці. Вас чакае: канцэрт калектываў аматарскай творчасці, майстар-класы, выставы музейных экспазіцый клубных устаноў Гродзенскага раёна, інтэрактыўныя праграмы і шмат іншага.

Тэл.: 8 (0152) 688312, Зарэчанскі дом народай творчасці, 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр».

MAY 14
MUSEUM HOLIDAY (Grodno district, village Zarechanka)

FOR THE FIRST TIME!!! On the eve of the International Day of Museums in the village of Zarechanka, a museum holiday will take place for those who understand that a museum is a special world with its own rich inner atmosphere, an oasis of culture and history.

The holiday program is rich and includes traditions that have helped ancestors from the past in life for many centuries. Waiting for you: a concert of amateur art groups, master classes, exhibitions of museum expositions of club institutions of the Grodno region, interactive programs and much more.

Tel .: 8 (0152) 688312, Zarechansky House of Folk Art, 8 (0152) 624908, State Cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

VII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ «ФАНФАРЫ СЯБРОЎ»

28 МАЯ
VII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ «ФАНФАРЫ СЯБРОЎ» (Гродненский район, аг.Поречье)

VII открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў», который проходит раз в два года и превращает агрогородок Поречье не только в центр демонстрации профессионального мастерства оркестров, но и является настоящим большим праздником как для местных жителей, так и для его гостей.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной. Первый фестивальный день «Соцветие мелодий зарубежных друзей» начнется с торжественного шествия оркестров по улицам аг. Поречье. Затем пройдут концертные выступления коллективов и показ дефиле, в ходе которых все присутствующие сполна смогут насладиться чарующими звуками духовой музыки и захватывающим шоу мажареток. Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на стадионе состоится дискотека.

Второй фестивальный день «Фанфары духовых оркестров Гродненщины» обещает быть не менее насыщенным.  На фестивале будут работать: выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, детские аттракционы, выездная торговля.

Тел.: 8 (0152) 624220, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

28 МАЯ
VII АДКРЫТЫ ФЕСТЫВАЛЬ ДУХАВОЙ МУЗЫКІ “ФАНФАРЫ СЯБРОЎ” (Гродзенскі раён, аг.Парэчча)

VII адкрыты фестываль духавой музыкі “Фанфары сяброў”, які праходзіць раз у два гады і ператварае аграгарадок Парэчча не толькі ў цэнтр дэманстрацыі прафесійнага майстэрства аркестраў, але і з’яўляецца сапраўдным вялікім святам як для мясцовых жыхароў, так і для яго гасцей.

Праграма фестывалю абяцае быць насычанай і цікавай. Першы фестывальны дзень “Суквецце мелодый замежных сяброў” пачнецца з урачыстага шэсця аркестраў па вуліцах аг.Парэчча. Затым пройдуць канцэртныя выступленні калектываў і паказ дэфіле, падчас якіх усе прысутныя спаўна змогуць атрымаць асалоду ад чароўных гукаў духавой музыкі і захапляльнага шоў мажарэтак. Але на гэтым святочны дзень не завершыцца. Увечары на стадыёне адбудзецца дыскатэка.

Другі фестывальны дзень “Фанфары духавых аркестраў Гродзеншчыны” абяцае быць не менш насычаным. На фестывалі будуць працаваць: выстава-кірмаш вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці аддзела этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра, дзіцячыя атракцыёны, выязны гандаль.

Тэл.: 8 (0152) 624220, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY 28
VII OPEN FESTIVAL OF SPIRIT MUSIC “FANFARY OF FRIENDS” (Grodno region, village Porechye)

The VII open festival of wind music “Fanfary of friends”, which takes place every two years and turns the agro-town Porechye not only into a center for demonstrating the professional skills of orchestras, but is also a real big holiday for both local residents and its guests.

The festival program promises to be rich and interesting. The first festival day “Inflorescence of melodies of foreign friends” will begin with a solemn procession of orchestras along the streets of ag. Porechye. Then there will be concert performances of groups and a fashion show, during which all those present will be able to fully enjoy the enchanting sounds of brass music and an exciting show of majarettes. But the holiday will not end on this. In the evening, a disco will take place at the stadium.

The second festival day «Fanfare of Grodno Region Brass Bands» promises to be no less eventful. The festival will include: an exhibition-fair of arts and crafts of the Department of Ethnography, Folklore and Crafts of the Grodno Regional Cultural and Information Center, children’s attractions, off-site trade.

Phone.: 8 (0152) 624220, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

III ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР «КОТРА АРТ-ФЭСТ»

1 ИЮНЯ
III ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР «КОТРА АРТ-ФЭСТ»
(Гродненский район, г. Скидель)

1 июня в Международный день защиты детей в г. Скидель в одном из живописных парков (бывшая усадьба Антоновичей-Четвертинских) пройдет III открытый региональный художественный конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», в котором примут участие учащиеся художественных отделений детских школ искусств, юные начинающие художники и не только.

Стать участником конкурса можно, подав заявку на электронный адрес ГУО «Скидельская детская школа искусств» (dmshskidel@gmail.com). Ждем всех поклонников живописи!

Тел.: 8 (0152) 977916, ГУО «Скидельская детская школа искусств».

1 ЧЭРВЕНЯ
III АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ КОНКУРС-ПЛЕНЭР “КОТРА АРТ-ФЭСТ” (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

1 чэрвеня ў Міжнародны дзень абароны дзяцей у г. Скідзель у  адным з маляўнічых паркаў (былая сядзіба Антановічаў-Чацвярцінскіх) пройдзе III адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», у якім прымуць удзел навучэнцы мастацкіх аддзяленняў дзіцячых школ мастацтваў, юныя пачынаючыя мастакі і не толькі.

Стаць удзельнікам конкурсу можна, падаўшы заяўку на электронны адрас ДУА “Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў” (dmshskidel@gmail.com). Чакаем усіх прыхільнікаў жывапісу!

Тэл.: 8 (0152) 977916, ДУА “Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў”.

JUNE 1
III OPEN REGIONAL ART COMPETITION-PLEINAIR “KOTRA ART-FESTIVAL” (Grodno distict, Skidel)

The II open regional art competition-pleinair “Kotra Art-festival” will be held in one of the picturesque parks (the former Antonovich-Chetvetinsky estate) on June 1, on the International Children’s Day in Skidel. Participants will be a students from art departments of children’s art schools, members of the fine arts circles of the Grodno region and not only.

You can become a participant in the competition by submitting an application to the email address of the public institution of education “Skidel children’s art school” (dmshskidel@gmail.com). We are waiting for all fans of painting!

Phone: 8 (0152) 977916, public institution of education “Skidel children’s art school”.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

5 ИЮНЯ
ТРЕТИЙ ДЕНЬ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР (Августовский канал, шлюз Домбровка)

5 июня Августовский канал, шлюз Домбровка приглашает всех на третий день заключительных мероприятий XIII Республиканского фестиваля национальных культур.
В программе: костюмированное театрализованное шествие, концерты коллективов любительского творчества Гродненской области, гастрофест блюд белорусской национальной кухни, «Кірмашовыя атракцыёны», «Молодецкие забавы», мини-чемпионат «Куриные бега», соревнования «Битва лесорубов», конкурс по скоростному поеданию сосисок и драников, II региональные открытые соревнования по ходьбе с препятствиями «BEER-СТАРТЫ», шоу силачей, диско-шоу программа и множество других сюрпризов.
В рамках фестиваля пройдут: открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей», VII открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная круговерть», конкурс анимационных программ «Парк забаў».

Праздник будет, как всегда, ярким и интересным. Приглашаем всех! Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

5 ЧЭРВЕНЯ
ТРЭЦІ ДЗЕНЬ XIII РЭСПУБЛІКАНСКАГА ФЕСТЫВАЛЮ
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР (Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

5 чэрвеня Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка запрашае ўсіх на трэці дзень заключных мерапрыемстваў XIII Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
У праграме: касцюміраванае тэатралізаванае шэсце, канцэрты калектываў аматарскай творчасці Гродзенскай вобласці, гастрафест страў беларускай нацыянальнай кухні, “Кірмашовыя атракцыёны”, “Маладзецкія забавы”, міні-чэмпіянат “Курыныя забегі”, спаборніцтвы “Бітва лесарубаў”, конкурс па хуткасным паяданні сасісак і дранікаў, II рэгіянальныя адкрытыя спаборніцтвы па хадзьбе з перашкодамі “BEER-СТАРТЫ”, шоу асілкаў, дыска-шоу праграма і мноства іншых сюрпрызаў.
У рамках фестывалю пройдуць: адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці “Аўгустоўскі канал запрашае сяброў”, VII адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс харэаграфічнага мастацтва “Танцевальная круговерть”, конкурс анімацыйных праграм “Парк забаў”.
Свята будзе, як заўсёды, яркім і цікавым. Запрашаем усіх!

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр».

JUNE 5
THIRD DAY OF THE XIII REPUBLICAN FESTIVAL
NATIONAL CULTURES (Augustow Canal, Dombrovka lock)

On June 5, the Augustow Canal, Dombrovka lock invites everyone to the third day of the final events of the XIII Republican Festival of National Cultures.
The program includes: a costumed theatrical procession, concerts of amateur art groups of the Grodno region, a gastrofest of Belarusian national cuisine, “Kirmashovaya Atraktsyony”, “Very well done fun”, a mini-championship “Chicken Races”, competitions “Battle of Lumberjacks”, a competition for high-speed eating sausages and drannikov, II regional open competition in walking with obstacles «BEER-STARTS», a show of strongmen, a disco show program and many other surprises.
The festival will include: an open regional festival of folk art «August Canal invites friends», the VII open regional festival-competition of choreographic art «Dance whirl», competition of animation programs «Park Zabaў».
The holiday will be, as always, bright and interesting. We invite everyone!

Tel.: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

ПРАЗДНИК «АДЭЛЬСКІ ФЭСТ»

13 ИЮНЯ
ПРАЗДНИК «АДЭЛЬСКІ ФЭСТ» (Гродненский район, аг.Одельск)

Традиционно в агрогородке Одельск  13 июня проходит праздник «Адэльскі фэст», приуроченный ко Дню Святого Антония. Начнется он в полдень со Святой литургии в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии.  Далее праздник соберет одельчан от мала до велика на площадке возле центра культуры. Откроется праздничное мероприятие концертной программой с поздравлениями участников коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, а также приезжих гостей.

Ближе к вечеру праздничное гулянье превратится в большую развлекательную площадку с танцевально-развлекательной программой.

Тел.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 322188, Одельский центр культуры и народного творчества филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

13 ЧЭРВЕНЯ
СВЯТААДЭЛЬСКІ ФЭСТ (Гродзенскі раён, аг.Адэльск)

Традыцыйна ў аграгарадку Адэльск 13 чэрвеня праходзіць свята “Адэльскі фэст”, прымеркаванае да Дня Святога Антонія. Пачнецца яно апоўдні са Святой літургіі ў касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі. Далей свята збярэ адэльчан ад малога да вялікага на пряцоўцы каля цэнтра культуры. Адкрыецца святочнае мерапрыемства канцэртнай праграмай з віншаваннямі ўдзельнікаў калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, а таксама гасцей.

Бліжэй да вечара святочнае гулянне ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку з танцавальна-забаўляльнай праграмай.

Тэл.: 8 (0152) 624137,  8 (0152) 322188, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры  “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 13
HOLIDAY “ODELSKY FEST” (Grodno district, ag. Odelsk)

The holiday “Odelsky fest” is held traditionally in the ag. Odelsk on     June 13.  It dedicated to St. Anthony’s Day. It will begin at noon with the Holy Liturgy in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Further, the holiday will gather the villagers from small to large in the center of culture. The festive event will open with concert programs and congratulations to members of amateur groups of club institutions of the Grodno district, as well as visiting guests.

The festivities will turn into a large dance floor with a dance and entertainment program towards evening at the center of culture.

Phone: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 322188, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

ПРАЗДНИК «АВГУСТОВСКИЙ ФРЕШ»

18 ИЮНЯ
ПРАЗДНИК «АВГУСТОВСКИЙ ФРЕШ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Секрет универсального коктейля праздника «Августовский фреш» прост: смешиваем ваше настроение, энергию, бодрость и позитив для получения взрывных эмоций и впечатлений.

Одно из самых ярких событий 2022 года состоится 18 июня на Августовском канале, шлюзе Домбровка. Здесь каждый сможет окунуться в незабываемую атмосферу лета. Концертные программы, квест-игры, музыкально-танцевальные батлы, водные аттракционы и много других сюрпризов ждет вас на празднике.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»

18 ЧЭРВЕНЯ
СВЯТА “АВГУСТОВСКИЙ ФРЕШ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Сакрэт універсальнага кактэйлю свята “Августовский фреш” просты: змешваем ваш настрой, энергію, бадзёрасць і пазітыў для атрымання ўзрушаных эмоцый і ўражанняў.

Адна з самых яркіх падзей 2022 года адбудзецца 18 чэрвеня на Аўгустоўскім канале, шлюзе Дамброўка. Тут кожны зможа акунуцца ў незабыўную атмасферу лета. Канцэртныя праграмы, квэст-гульні, музычна-танцавальныя батлы, водныя атракцыёны і мноства іншых сюрпрызаў чакае вас на свяце.

Тэл.: 8 (0152) 624908,  дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 18
HOLIDAY “AUGUST FRESH(Grodno district, Augustow Canal, the Dambrook gateway)

The secret of the universal cocktail of the “August fresh” holiday is simple: we mix your mood, energy, cheerfulness and positive to get explosive emotions and impressions.

Оne of the brightest events of 2022 will take place on June 18 on the Augustow Canal, the Dombrovka gateway, where everyone can plunge into the unforgettable atmosphere of summer! We are waiting and inviting everyone! Concert programs, quest games, musical and dance battles, water attractions and many other surprises await you at the holiday.

Phone:  8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

ПРАЗДНИК МОЛОКА

ПРАЗДНИК МОЛОКА (Гродненcкий район, аг.Луцковляны)

«Пейте, гости, молоко, будете здоровы!» – так звучит девиз брендового праздника молока. О любимом с детства напитке будут петь песни и читать стихи, пробовать приготовленные из него угощения и, конечно, награждать тех, благодаря кому полезный продукт появляется на столе.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, дегустация молочной продукции, выступления творческих коллективов. В течение дня будут работать творческие кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по рецептам на основе натуральных ингредиентов. Фотовыставка расскажет о современных молочных фермах и хозяйствах. Секретами приготовления домашних творожных и плавленых сыров поделятся радушные хозяйки Луцковлян. Мастера по плетению корзинок из лозы и проволоки проведут мастер-классы для тех, кто интересуется их творчеством.

Завершится мероприятие молодежной дискотекой.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, Луцковлянский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

25 ЧЭРВЕНЯ
СВЯТА МАЛАКА (Гродненcкі раён, аг.Луцкаўляны)

“Піце, госці, малако, будзеце здаровыя!” – так гучыць дэвіз брэндавага свята малака. Незвычайная ўрачыстасць зноў збярэ ўсіх жыхароў і гасцей аг. Луцкаўляны на свята малака. Аб любімым з дзяцінства напоі будуць спяваць песні і чытаць вершы, спрабаваць прыгатаваныя з яго пачастункі і, вядома, узнагароджваць тых, дзякуючы каму карысны прадукт з’яўляецца на стале.

Гасцей чакае насычаная забаўляльная праграма, выступленні творчых калектываў, дэгустацыя малочнай прадукцыі. На працягу дня будуць працаваць творчыя кулінарныя майстэрні, можна будзе паспрабаваць сыр і масла, прыгатаваныя ўручную па рэцэптах на аснове натуральных інгрэдыентаў. Фотавыстаўка раскажа аб сучасных малочных фермах і гаспадарках. Сакрэтамі падрыхтоўкі хатніх тварожных і плаўленых сыроў падзеляцца гасцінныя гаспадыні Луцкаўлян. Майстры па пляценні кошыкаў з лазы і дроту правядуць майстар-класы для тых, хто цікавіцца іх творчасцю. Завершыцца мерапрыемства маладзёжнай дыскатэкай.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, Луцкаўлянскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 25
HOLIDAY OF MILK (Grodno district, ag. Luckovlyany)

“Drink, guests, milk, you will be healthy!” — this phrase fully refers to the brand event of ag. Luckovlyany — the milk festival. The main characters – the best operators of machine milking, livestock breeders, livestock specialists SPK them. Denshchikov will be thanked for the work and presented with gift. For residents and guests of the agro-town, concert programs of artists of the Grodno region will be organized.

Throughout the holiday, a culinary workshop will work, where the friendly housewives of the Luckovlyany agricultural town will share the secrets of cooking homemade cheeses and recipes of specialties from dairy products. Outbound trading will work. Children will enjoy the rides and the playground. The event, a youth disco, will complete the eventful event.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 914699, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Luсkovlyansky center of culture.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР «ЭНЕРГИЯ УЛИЦ»

25 ИЮНЯ
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР «ЭНЕРГИЯ УЛИЦ» (Гродненский район, г.Скидель)

На один день Скидель станет центром притяжения активной и экстремальной молодежи района. 25 июня здесь состоится фестиваль молодежных субкультур «Энергия улиц». Он объединит на одной площадке различные направления уличного спорта и искусства. Творческая часть молодежного праздника включит в себя креативные конкурсы, дискотеку с лучшей музыкой, диджеями, выступления коллективов и рэп-исполнителей. В этом году организаторы подготовили для всех гостей и участников немало сюрпризов. Ждем вас на фестивале молодежных субкультур «Энергия улиц»!

Тел.: 8 (0152) 603098, Скидельский центр молодежи филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

25 ЧЭРВЕНЯ
ФЕСТЫВАЛЬ МАЛАДЗЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР “ЭНЕРГИЯ УЛИЦ (Гродзенскі раён, г.Скідзель)

На адзін дзень Скідзель стане цэнтрам прыцягнення актыўнай і экстрэмальнай моладзі раёна. 25 чэрвеня тут адбудзецца фестываль маладзёжных субкультур «Энергія вуліц». Ён аб’яднае на адной пляцоўцы розныя напрамкі вулічнага спорту і мастацтва. Творчая частка маладзёжнага свята ўключыць у сябе крэатыўныя конкурсы, дыскатэку з лепшай музыкай, дыджэямі, выступленні калектываў і рэп-выканаўцаў.

У гэтым годзе арганізатары падрыхтавалі для ўсіх гасцей і ўдзельнікаў нямала сюрпрызаў. Чакаем вас на фестывалі маладзёжных субкультур “Энергия улиц”!

Тэл.: 8 (0152) 603098, Скідзельскі цэнтр моладзі філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNЕ 25
FESTIVAL OF YOUTH SUBCULTURES “ENERGY OF THE STREETS” (Grodno district, Skidel)

Skidel will become a center of attraction for active and extreme youth in the area for one day. The festival of youth subcultures “Street Energy” will be held here on June 25.

It will unite in one platform various directions of street sports and art. The creative part of the youth holiday will include creative contests, a disco with the best music, DJs and presenters, performances by groups and rap artists.

Organizers have prepared many surprises for all guests and participants in this year. We are waiting for you at the festival of youth subcultures “Street Energy”!

Phone: 8 (0152) 603098, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Skidel youth center.

ПРАЗДНИК «ГОЖСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ»

ПРАЗДНИК «ГОЖСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ» (Гродненский район, аг. Гожа)

30 июля

Природные богатства агрогородка Гожа – криницы. Лесные родники включены в информационный ресурс «Карты природных источников (родники) на территории Гродненской области в ландшафтном заказнике «Гродненская пуща». Природный источник положил основу для создания брендового мероприятия — праздника «Гожские серебряные ключи.

Гостей праздника ждет:   торжественная церемония  «Гожский ангел», на которой в знак признания и благодарности за  дела, поступки, самоотверженный труд наградят почетными грамотами и подарками жителей агрогородка, концертно-развлекательная программа с участием артистов и коллективов Гожского центра культуры, интерактивные площадки для взрослых и детей, фотосушка «Гожские пейзажи», выставка отдела этнографии фольклора и ремесел «Из рук природы в руки человека, аттракционы, для «юных кладоискателей» – квест-игра и мастер-класс в технике оригами. Завершением мероприятия станет праздничная дискотека.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

28 ЧЭРВЕНЯ
СВЯТА ГОЖСКІЯ СЯРЭБРАНЫЯ КЛЮЧЫ (Гродзенскі раён, аг. Гожа)

Прыродныя багацці аграгарадка Гожа-крыніцы. Лясныя крыніцы ўключаны ў інфармацыйны рэсурс Карты прыродных крыніц (крыніцы) на тэрыторыі Гродзенскай вобласці ў ландшафтным заказніку “Гродзенская пушча”. Прыродны крыніца паклаў аснову для стварэння брэндавага мерапрыемства-свята “Гожские сярэбраныя ключы”.

Гасцей свята чакае: урачыстая цырымонія “Гожскі анёл”, на якой у знак прызнання і падзякі за справы, учынкі, самаадданую працу ўзнагародзяць ганаровымі граматамі і падарункамі жыхароў аграгарадка, канцэртна-забаўляльная праграма з удзелам артыстаў і калектываў Гожскага цэнтра культуры, інтэрактыўныя пляцоўкі для дарослых і дзяцей, фотасушка “Гожскія пейзажы”, выстава аддзела этнаграфіі фальклору і рамёстваў з рук прыроды ў рукі чалавека, атракцыёны, для “юных скарбашукальнікаў” – квэст-гульня і майстар-клас у тэхніцы арыгамі. Завяршэннем мерапрыемства стане святочная дыскатэка.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 28 HOLIDAY
“GOZHSKY SILVER KEYS” (Grodno district, ag. Gozha)

Natural resources of the agro-town of Gozha-krinitsa. Forest springs are included in the information resource Maps of natural springs (springs) on the territory of the Grodno region in the landscape reserve “Grodno Forest”. The natural spring laid the foundation for the creation of a brand event – the holiday “Gozhsky Silver Keys”.

The guests of the holiday are waiting for: a solemn ceremony “Gozhsky Angel», at which, in recognition and gratitude for deeds, deeds, selfless work, residents of the agro-town will be awarded with certificates of honor and gifts, a concert and entertainment program with the participation of artists and collectives of the Gozhsky Cultural Center, interactive platforms for adults and children, a photo booth “Gozhsky Landscapes”, an exhibition of the Department of ethnography of folklore and crafts «From the hands of nature into the hands of man, attractions, for “young treasure hunters” – a quest game and a master class in technology origami. The end of the event will be a festive disco.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 ИЮЛЯ
РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (Гродненский район, г.Скидель)

3 июля в городе Скидель состоится районное праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь. Концерты, выставки, детская и молодежная площадки, фестиваль красок, пенное шоу, вечеринка в стиле «Вышиванка», «Арт-кафе» под открытым небом, республиканская акция «Споем гимн вместе!» и другие сюрпризы на празднике ждут гостей и жителей г.Скиделя.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

3 ЛІПЕНЯ
РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Гродзенскі раён, г. Скідзель)

3 ліпеня ў горадзе Скідзель адбудзецца раённае святочнае мерапрыемства, прысвечанае Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Канцэрты, выставы, дзіцячая і маладзёжная пляцоўкі, фестываль фарбаў, пеннае шоу, вечарынка ў стылі “Вышыванка”, “Арт-кафэ” пад адкрытым небам, рэспубліканская акцыя “Споем гимн вместе!” і іншыя сюрпрызы на свяце чакаюць гасцей і жыхароў г.Скідзель.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

3 JULY
REGIONAL FESTIVE EVENT DEDICATED TO THE INDEPENDENCE DAY OF THE REPUBLIC OF BELARUS (Grodno district, Skidel)

On July 3, the city of Skidel will host a regional festive event dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus. Concerts, exhibitions, playgrounds for children and youth, a festival of colors, a foam show, a party in the style of “Vyshyvanka”, “Art-cafe” in the open air, the republican action “Let’s sing the anthem together!” and other surprises at the holiday await guests and residents of Skidel.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”.

ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ»

6 ИЮЛЯ
ПРАЗДНИК «КУПАЛЬЕ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Не упустите уникальную возможность поучаствовать в гуляньях, объединяющих древние традиции, пройти ритуал очищения огнем, опустить на воду купальский венок, поучаствовать в квесте «Магия чудесного цветка», исполнить народные песни и танцы вместе с лучшими коллективами любительского творчества Гродненского района! Окунуться в атмосферу самого загадочного и чарующего праздника поможет всем гостям театрализованное представление с элементами старинных купальских обрядов.

Тел.: 8 (0152) 624137, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»

6 ЛІПЕНЯ
СВЯТА “КУПАЛЛЕ”(Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Не ўпусціце ўнікальную магчымасць паўдзельнічаць у гуляннях, якія аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі, прайсці рытуал ачышчэння агнём, апусціць на ваду купальскі вянок, паўдзельнічаць у квэсце «Магія цудоўнай кветкі», выканаць народныя песні і танцы разам з лепшымі калектывамі аматарскай творчасці Гродзенскага раёна. Акунуцца ў атмасферу самага загадкавага і чароўнага свята дапаможа ўсім гасцям тэатралізаванае прадстаўленне з элементамі старадаўніх купальскіх абрадаў.

Тэл.: 8 (0152) 624137, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JULY 6
HOLIDAY «KUPALA» (Grodno region, Augustow canal, Dombrovka gateway)

July 9 on the Augustow Canal, among the seething waters of the Dombrovka lock, do not miss the unique opportunity to take part in festivities that combine ancient traditions, undergo a ritual of purification by fire, put a Kupala wreath on the water, take part in the quest «Magic of a wonderful flower», perform folk songs and dances along with the best collectives of amateur creativity of the Grodno region. A theatrical performance with elements of ancient Kupala rituals will help all guests to plunge into the atmosphere of the most mysterious and enchanting holiday.

Phone: 8 (0152) 624137, state cultural institution “Grodno District Cultural and Information Center”.

ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ОТДЫХА «АВГУСТОВСКИЕ БЕРЕГА»

16 ИЮЛЯ
ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ОТДЫХА «АВГУСТОВСКИЕ БЕРЕГА» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Культурное масштабное мероприятие станет настоящим релакс-днем, название это только подтверждает. 23 июля на шлюзе Домбровка традиционно соберутся лучшие отдыхающие, которых ждет неимоверно насыщенная программа.

На сцене будут звучать известные и современные песни. Игровая площадка соберет все самые компанейские летние игры, которые поднимут настроение и подарят новые идеи для незабываемого досуга. Тематические фотозоны подарят всем гостям красивые фотографии и приятные воспоминания о празднике.

Катание на теплоходе, квесты, водные аттракционы, музыкально-танцевальные батлы, дискотека в стиле «Zumba», а также ваше прекрасное настроение и энергия сделают этот день по-настоящему лучшим во всем летнем сезоне.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

16 ЛІПЕНЯ
ДЗЕНЬ КАЛЕКТЫЎНАГА АДПАЧЫНКУ  “ПОЕТ И РАЗВЛЕКАЕТ АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Домбровка)

Культурнае маштабнае мерапрыемства стане сапраўдным рэлакс-днём, назва гэта толькі падцвярджае. 23 ліпеня на шлюзе “Дамброўка” традыцыйна збяруцца лепшыя адпачывальнікі, якіх чакае неймаверна насычаная праграма.

На сцэне будуць гучаць вядомыя і сучасныя песні. Гульнявая пляцоўка збярэ ўсе самыя кампанейскі летнія гульні, якія падымуць настрой і падораць новыя ідэі для незабыўнага вольнага часу. Тэматычныя фотазоны падораць усім гасцям прыгожыя фатаграфіі і прыемныя ўспаміны пра свята.

Катанне на цеплаходзе, квэсты, водныя атракцыёны, музычна-танцавальныя батлы, дыскатэка ў стылі “Zumba”, а таксама ваш выдатны настрой і энергія зробяць гэты дзень па-сапраўднаму лепшым ва ўсім летнім сезоне.

Тэл.: : 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JULY 16
COLLECTIVE REST DAY “THE AUGUST CANAL SINGS AND ENTERTAINS” (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

A large-scale cultural event will become a real relaxation day the name only confirms this. On July 23, the best vacationers will traditionally gather at the Dombrovka sluice.

An incredibly rich program awaits vacationers. Famous and modern songs will sound on the stage. The playground will bring together all the most sociable summer games that will cheer you up and present new ideas for cool leisure time. Thematic photo zones will give all guests beautiful photos and fond memories of the holiday.

Boat rides, quests, water attractions, music and dance battles, a Zumba-style disco, as well as your good mood and energy will make this day truly the best in the entire summer season.

Phone: 8 (0152) 624908, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

ПРАЗДНИК РЫБАКА «В ОЗЁРАХ КЛЁВ…О!»

23 ИЮЛЯ
ПРАЗДНИК РЫБАКА «В ОЗЁРАХ КЛЁВ…О!» (Гродненский район, аг.Озеры, возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)

Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов. Организаторы обещают насыщенную концертную программу, развлекательную игротеку «Отдыхаем по-озерски», необычные водные состязания, лотерею удачи «Золотая рыбка». Перекусить можно будет ухой, приготовленной по оригинальному местному рецепту. На свежем воздухе хочется отдыхать максимально активно, а тем более в том месте, где лесные пейзажи и манящая водная гладь просто завораживают…

Чтобы увидеть всю эту красоту, можно будет прокатиться на лошадях или устроить водную прогулку на катамаранах. На протяжении дня будет организована работа детских аттракционов и выездная торговля.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Озерский центр культуры.

23 ЛІПЕНЯ
СВЯТА РЫБАКА “В ОЗЕРАХ КЛЁВ … О!”
(Гродзенскі раён, аг.Азёры, каля выратавальнай станцыі “Азёры” на беразе воз. Белае)

Прафесіяналы, аматары і пачаткоўцы ў рыбнай лоўлі паспрабуюць свае сілы ў спаборніцтвах на лепшы ўлоў. Арганізатары абяцаюць насычаную канцэртную праграму, забаўляльную гульнятэку «Отдыхаем по-озерски», незвычайныя водныя спаборніцтвы, латарэю поспеху «Золотая рыбка». Перакусіць можна будзе юшкай, прыгатаванай па арыгінальным мясцовым рэцэпце. На свежым паветры хочацца адпачываць максімальна актыўна, а тым больш у тым месцы, дзе лясныя пейзажы і вабная водная роўнядзь проста зачароўваюць…

Каб убачыць усю гэтую прыгажосць, можна будзе пракаціцца на канях, зладзіць водную прагулку на катамаранах. На працягу дня будзе арганізавана работа дзіцячых атракцыёнаў і выязны гандаль.

Тэл.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Азёрскі цэнтр культуры.

JULY 23
THE FISHERMAN’S HOLIDAY “IN THE ОZERY IS COOL … OH!”  (Grodno district, ag. Оzery, near the rescue station on the shores of Lake Beloe)

Professionals, amateurs and beginners in fishing will try their hand at competing for the best catch. If suddenly you are neutral about fishing, the organizers have prepared a rich concert program, an entertaining game library «Resting in Ozersky», unusual water competitions, and the «Goldfish» luck lottery. You can have a bite to eat an ear according to the original local recipe. In the fresh air I want to relax as actively as possible, and even more so in the place where forest landscapes and inviting water surface are simply mesmerizing.

To see all this beauty, you can ride a horse, arrange a boat trip on a catamaran. Throughout the day, children’s attractions and on-site trading will be organized.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 931493, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Ozersky center of culture.

СВЯТА ВЭНДЛІНЫ

30 ИЮЛЯ
СВЯТА ВЭНДЛІНЫ (Гродненский район, аг.Коптевка)

На подворье у главного персонажа праздника Коптича вы научитесь мастерству копчения рыбы и мяса, познакомитесь с историей и культурой агрогородка, попробуете традиционные угощения и не только… В рамках торжественного открытия мероприятия состоится чествование заслуженных жителей Коптевского сельского Совета.

В программе праздника вас ожидают: концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, развлекательные анимационные, игровые программы для детей и взрослых, выставка-продажа продовольственных товаров и сувенирной продукции, мастер-классы и приятные сюрпризы.

Приглашаем и ждем всех!

Тел.: 8 (0152) 604938, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Коптевский центр культуры.

30 ЛІПЕНЯ
СВЯТА ВЭНДЛІНЫ (Гродзенскі раён,  аг. Капцёўка)

На падворку ля галоўнага персанажа свята – “Коптича” вы навучыцеся майстэрству вэнджання рыбы і мяса, пазнаёміцеся з гісторыяй і культурай аграгарадка, паспрабуеце традыцыйныя пачастункі і не толькі … У рамках урачыстага адкрыцця мерапрыемства адбудзецца ўшанаванне заслужаных жыхароў Капцёўскага сельскага Савета.

У праграме свята вас чакаюць: канцэрт калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, анімацыйныя, гульнявыя праграмы для дзяцей і дарослых, выстава-продаж харчовых тавараў і сувенірнай прадукцыі, майстар-класы і прыемныя сюрпрызы.

Чакаем і запрашаем усіх!

Тэл .: 8 (0152) 604938, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Капцёўскі цэнтр культуры.

JULY 30
THE HOLY WYANDLINY (Grodno district, ag. Koptevka)

On the padwork of la haloўnaga personage is sacred – “Kopticha” you learn to learn more about fish and meat, learn from history and culture agrarian, passprabuese traditional pachastunks and not only …

At the pragram you are sacred: the station of kalektyv amatarsky creative club establishments of Grodzensk district, animatsynya, gulnya pragrams for dzyatsi and gifted, exhibition-sales of grub tavaraў and suvencyrnai prairie

We chuckle and ask us!

Phone: 8 (0152) 604938, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Koptevskii center of culture.

ПРАЗДНИК ВОКЗАЛА

7 АВГУСТА
ПРАЗДНИК ВОКЗАЛА (Гродненский район, аг. Поречье)

6 августа в агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, пройдет яркий тематический праздник. В этот день станция «Поречье» в Гродненском районе превратится в большую концертную площадку, где будут выступать  артисты и коллективы любительского творчества клубных учреждений Гродненского района.

Поречская сельская библиотека-краеведческий центр воплотит в реальность «Читающий вокзал» на котором будет представлена ​​интересная и тематическая литература, а   дети смогут принять участие в квест-игре и вело-квесте по знаменитым местам агрогородка.

Каждый желающий сможет найти себе занятие по интересам – скучать уж точно не придется!

Большой праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка-продажа работ ремесленников, где можно будет приобрести памятные сувениры, выездная торговля и множество других сюрпризов ждут вас на нашем празднике.

Тел.: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Поречский центр культуры.

7 ЖНІЎНЯ
СВЯТА ВАКЗАЛА (Гродзенскі раён, аг. Парэчча)

6 жніўня ў аграгарадку Парэчча, дзе знаходзіцца самы стары ў Беларусі чыгуначны вакзал, пройдзе яркае тэматычнае свята. У гэты дзень станцыя “Парэчча” ў Гродзенскім раёне ператворыцца ў вялікую канцэртную пляцоўку, дзе будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна.

Парэцкая сельская бібліятэка-краязнаўчы цэнтр увасобіць у рэальнасць “Читающий вокзал” на якім будзе прадстаўлена цікавая і тэматычная літаратура, а дзеці змогуць прыняць удзел у квэст-гульні і вела-квэсце па знакамітых мясцінах аграгарадка. Кожны жадаючы зможа знайсці сабе занятак па інтарэсах – сумаваць ужо сапраўды не давядзецца!

Вялікі святочны канцэрт, інтэрактыўныя пляцоўкі, выстава-продаж работ рамеснікаў, дзе можна будзе набыць памятныя сувеніры, выязны гандаль і мноства іншых сюрпрызаў чакаюць вас на нашым свяце.

Тэл.: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, Парэцкі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 7
HOLIDAY STATION (Grodno district, ag. Porechye)

On August 6, in the agro-town of Porechye, where the oldest railway station in Belarus is located, a bright thematic holiday will be held. On this day, the Porechye station in the Grodno region will turn into a large concert venue, where artists and amateur groups of the Grodno region club institutions will perform.

The Porech Rural Library-Regional Center will make the “Reading Station” a reality, which will present interesting and thematic literature, and children will be able to take part in a quest game and a bicycle quest around the famous places of the agro-town. Everyone who wants to can find something to do with their interests – you certainly won’t be bored!

A big festive concert, interactive platforms, an exhibition and sale of artisans’ works, where you can buy souvenirs, off-site trade and many other surprises await you at our holiday.

Phone: 8 (0152) 604983, 8 (0152) 993885, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Porechskii center of culture.

ПРАЗДНИК МОРЯ-2022

13 АВГУСТА
ПРАЗДНИК МОРЯ-2022
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Праздник с ароматом моря на Августовском канале обещает порадовать каждого гостя яркими впечатлениями! Приехав в самое живописное местечко Гродненского района, вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по болотному футболу и областной спортивный праздник «Плавание на чем попало». Это не только зрелищно, но еще и очень весело!

Окунуться в атмосферу праздника и найти «морское» развлечение по душе можно будет буквально на каждом шагу: в этот день на шлюзе Домбровка будет организовано множество локаций с конкурсами, квест-играми, игровыми и интерактивными программами.

На главной сцене для всех гостей праздника будут выступать артисты Гродненского района, а вечером состоится танцевально-развлекательная программа и пенная вечеринка.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

13 ЖНІЎНЯ
ПРАЗДНИК МОРЯ-2022
(Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Свята з водарам мора на Аўгустоўскім канале абяцае парадаваць кожнага госця яркімі ўражаннямі! Прыехаўшы ў самае маляўнічае мястэчка Гродзенскага раёна, вы атрымаеце незабыўныя эмоцыі, наведаўшы чэмпіянат па балотным футболе і абласное спартыўнае свята “Плавание на чем попало”. Гэта не толькі відовішчна, але яшчэ і вельмі весела!

Акунуцца ў атмасферу свята і знайсці “марскую” забаву па душы можна будзе літаральна на кожным кроку: у гэты дзень на шлюзе Дамброўка будзе арганізавана мноства лакацый з конкурсамі, квэст-гульнямі, гульнявымі і інтэрактыўнымі праграмамі.

На галоўнай сцэне для ўсіх гасцей свята будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці Гродзенскага раёна, а вечарам адбудзецца танцавальна-забаўляльная праграма і пенная вечарынка.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 13
HOLIDAY OF THE SEA-2022
(Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

A holiday with the scent of the sea on the Augustow Canal promises to please every guest with vivid impressions! Arriving in the most picturesque place of the Grodno region, you will get unforgettable emotions by visiting the swamp football championship and the regional sports festival “Swimming on anything”.  It is not only spectacular, but also a lot of fun!

It will be possible to plunge into the atmosphere of the holiday and find «sea» entertainment to your liking literally at every step: on this day, many locations with contests, quest games, game and interactive programs will be organized at the Dombrovka gateway.

Artists of the Grodno region will perform on the main stage for all guests of the holiday, and in the evening there will be a dance and entertainment program and a foam party.

Phone: 8 (0152) 624908, state institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

ПРАЗДНИК “ЗЕЛЬНА”

ПРАЗДНИК ЗЕЛЬНА (Гродненский район, г. п. Сопоцкин)

15 августа Католический костел отмечает торжество Вознесения Пресвятой Девы Марии, которое в народе традиционно называют «Богоматери Зельной».

В честь этого события всех гостей ждет: торжественный концерт, народные гуляния, ярмарки трав и сопутствующей атрибутики, выставка венков, букетов, дожиночных «венцаў».

По традиции, в г.п. Сопоцкин в этот же день отмечают и «Дожинки» – праздник окончания жатвы. Пекут и освящают в костеле хлеб из зерна нового урожая, а главную буханку праздника, которую мы бы назвали «караваем», торжественно делят между собравшимися. Праздник подводит итоги не только жатвы, но и сезона сбора лекарственных трав.

Нам очень хочется попробовать возродить, восстановить эту традицию, чтобы празднование Зельной имело еще и культурный характер, и масштаб настоящего народного фестиваля.

Тел.: 8 (0152) 624137, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

СВЯТА “ЗЕЛЬНА” (Гродзенскі раён, г.п.Сапоцкін)

15 жніўня Каталіцкі касцёл адзначае ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, якую ў народзе традыцыйна называюць “Маці Божай Зельнай”. Казалі, што “ў жніўні кожная кветка просіць, каб яе занеслі ў Касцёл” ці яшчэ: “Зельная Божая Маці ўсяго можа нам даці”.

У гонар гэтай падзеі ўсіх гасцей чакае: урачысты канцэрт, народныя гулянні, кірмашы зёлак і спадарожнай атрыбутыкі, выстава вянкоў, букетаў, дажынкавых “венцаў”.

Па традыцыі, у г.п.Сапоцкін у гэты ж дзень адзначаюць і “дажынкі” – свята заканчэння жніва. Тады стараюцца спячы і асвяціць у касцёле хлеб са збожжа новага ўраджаю, калі галоўны бохан свята, які мы б назвалі “караваем”, урачыста дзеліць паміж сабранымі. Свята падводзіць вынікі не толькі жніва, але і сезону збору лекавых зёлак.

Нам вельмі хочацца паспрабаваць адрадзіць, аднавіць гэтую традыцыю, каб святкаванне Зельнай мела яшчэ і культурны характар і маштаб сапраўднага народнага фэсту.

Тэл.: 8 (0152) 624137, дзяржаўная установа культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

HOLIDAY “ZELNA” (Grodno district, Sopotskin village)

August 15, the Catholic church celebrates the celebration of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which is traditionally called “Our Lady of Zelna” by the people.

In honor of this event, all guests will enjoy: a solemn concert, folk festivals, fairs of herbs and related paraphernalia, an exhibition of wreaths, bouquets, pre-wedding “wreaths”.

According to tradition, in the town of Sopotskin, “Dozhinki” is celebrated on the same day –  the feast of the end of the harvest. Then they try to bake and consecrate bread from the grain of the new harvest in the church, when the main loaf of the holiday, which we would call a «loaf», solemnly divides among the gathered. The holiday sums up not only the harvest, but also the season of collecting medicinal herbs.

We really want to try to revive, restore this tradition, so that the celebration of the Whole has also a cultural character, and the scale of a real folk festival.

Tel.: 8 (0152) 624137, State Cultural Institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”.

ФЕСТИВАЛЬ «МЕДОВО-ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

20  АВГУСТА
ФЕСТИВАЛЬ «МЕДОВО-ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(Гродненский район, аг.Обухово)

Насладиться и отведать все изобилие вкусов урожая обуховской земли вы сможете, приехав на фестиваль! Только в этот день гостей ожидает: освящение яблок, мастер-классы, игровые и конкурсные программы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка меда, дегустация.

Лучшие коллективы и артисты Гродненского района подарят всем гостям праздника свое настроение и творчество.  Финальной точкой мероприятия станет праздничная дискотека под открытым небом!

Тел.: 8 (0152) 473919, Обуховский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

20 ЖНІЎНЯ
ФЕСТЫВАЛЬ МЯДОВА-ЯБЛЫЧНЫ СПАС
(Гродзенскі раён, аг. Абухава)

Атрымаць асалоду і пакаштаваць усё багацце смакаў ураджаю абухаўскай зямлі вы зможаце, прыехаўшы на фестываль! Толькі ў гэты дзень гасцей чакае: асвячэнне яблыкаў, майстар-класы, гульнёвыя і конкурсныя праграмы, выстаўка-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, кірмаш мёду, дэгустацыя.

Лепшыя калектывы і артысты Гродзенскага раёна падораць усім гасцям свята свой настрой і творчасць. Фінальнай кропкай мерапрыемства стане святочная дыскатэка пад адкрытым небам!

Тэл.: 8 (0152) 473919, Абухаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 20
FESTIVAL “HONEY AND APPLE SPAS” (Grodno district, ag. Obuhovo)

You can enjoy and taste all the abundance of tastes of the harvest of the Obukhov land when you come to the festival. On this day, guests are expected to: consecration of apples, master classes, game and competition programs, an exhibition and sale of arts and crafts, a honey fair, tasting, where you can taste a bulk apple and learn about the many original and healthy dishes that you can cook from such a simple, but so delicious fruit.

The best bands and artists of the Grodno region will present their mood and creativity to all guests of the holiday. The final point of the event will be a festive open-air disco.

Phone: 8 (0152) 473919, state institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Obuhovskii center of culture.

«САЛАМЯНЫ ФЭСТ»

26АВГУСТА
«САЛАМЯНЫ ФЭСТ» (Гродненский район, аг. Ратичи)

Раньше золотистая солома обувала и одевала наших предков, утепляла их дом, служила постелью, ею крыли крыши, а в неурожайный год подмешивали в хлеб. А пора, когда хлеб заполнял закрома, не обходилась без плясок и праздников.

ВПЕРВЫЕ! В 2022 году в агрогородке Ратичи состоится новое брендовое мероприятие «Саламяны фэст». Здесь 20 августа каждый гость праздника сможет построить собственными руками арт-объекты из соломы, прокатиться верхом на лошади и в бричке, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувениров из соломки, испечь блинчики к ароматному чаю, приготовленном из «коптевских трав», а также насладиться концертом артистов и коллективов клубных учреждений Гродненского района. На мероприятии каждый от мала до велика найдет себе развлечение по душе.

Ждем и приглашаем всех!

Тел.: 8 (0152) 320511, Ратичский центра культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

26 ЖНІЎНЯ
“САЛАМЯНЫ ФЭСТ” (Гродзенскі раён, аг. Рацічы)

Раней залацістая салома абувала і апранала нашых продкаў, ўцяпляла іх дом, служыла ложкам, ёю крылі даху, а ў неўрадлівы год падмешвалі ў хлеб. А пара, калі хлеб запаўняў засекі, не абыходзілася без скокаў і святаў.

УПЕРШЫНЮ! У 2022 годзе ў аграгарадку Рацічы адбудзецца новае брэндавае мерапрыемства “Саламяны фэст”. Тут 20 жніўня кожны госць свята зможа пабудаваць уласнымі рукамі арт-аб’екты з саломы, пракаціцца верхам на кані і ў брычцы, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе сувеніраў з саломкі, спячы блінцы да духмянай гарбаты, прыгатаванай з “капцёўскіх траў”, а таксама атрымаць асалоду ад канцэрта артыстаў і калектываў клубных устаноў Гродзенскага раёна. На мерапрыемстве кожны ад малога да вялікага знойдзе сабе забаву па душы.

Чакаем і запрашаем усіх!

Тэл.: 8 (0152) 320511, Раціцкі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 26
“STRAW FESTIVAL” (Grodno district, ag. Ratichi)

Previously, golden straw shod and dressed our ancestors, warmed their house, served as a bed, covered roofs with it, and in a lean year was mixed into bread. And it was time, when bread filled the bins, could not do without dancing and holidays.

FOR THE FIRST TIME! In 2022, a new brand event “straw festival” will be held in the agro-town of Ratichi. Here, on August 20, every guest of the holiday will be able to build art objects from straw with their own hands, ride a horse and in a chaise, participate in a master class on making souvenirs from straw, bake pancakes for fragrant tea made from “Koptev herbs”, and also enjoy a concert by artists and collectives of club institutions of the Grodno region. At the event, everyone from young to old will find entertainment to their liking.

We are waiting and inviting everyone!

Phone: 8 (0152) 320511, Ratich Cultural Center branch state institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ В КУЛЬТУРЕ ТРЕХ НАРОДОВ»

27 АВГУСТА
ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ В КУЛЬТУРЕ ТРЕХ НАРОДОВ»
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Участники фестиваля традиционно пройдут в театрализованном шествии от шлюза до главной сцены. Затем состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе выступят творческие коллективы белорусской, польской и литовской национальности, которые приедут на фестиваль со всей Гродненской области.

Вечером участников и гостей фестиваля ждет танцевально-развлекательная программа. Организаторы не раскрывают всех секретов, но кроме ежегодных выступлений коллективов гостей ждут приятные сюрпризы.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

27 ЖНІЎНЯ
АБЛАСНЫ АДКРЫТЫ ФЕСТЫВАЛЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “АЎГУСТОЎСКІ КАНАЛ У КУЛЬТУРЫ ТРОХ НАРОДАЎ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Праграма мерапрыемства абяцае быць насычанай. Удзельнікі фестывалю традыцыйна пройдуць у тэатралізаваным шэсці ад шлюза да галоўнай сцэны. Затым адбудзецца ўрачыстае адкрыццё фестывалю. У канцэртнай праграме выступяць творчыя калектывы беларускай, польскай і літоўскай нацыянальнасці, якія прыедуць на фестываль са ўсёй Гродзенскай вобласці.

Увечары ўдзельнікаў і гасцей фестывалю чакае танцавальна-забаўляльная праграма. Арганізатары не раскрываюць усіх сакрэтаў, але акрамя штогадовых выступленняў калектываў гасцей чакаюць прыемныя сюрпрызы.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 27
REGIONAL OPEN FESTIVAL OF FOLK ART “AUGUST CANAL IN THE CULTURE OF THREE NATIONS
(Grodno district, August canal, the sluice Dombrovka)

The program of the event promises to be eventful. Festival participants will traditionally take part in a theatrical procession from the gateway to the main stage. Then the grand opening of the festival will take place. The concert program will feature creative teams of Belarusian, Polish and Lithuanian nationalities, who will come to the festival from all over the Grodno region.

In the evening, participants and guests of the festival will enjoy a dance and entertainment program. The organizers do not reveal all the secrets, but besides the annual performances of the groups, there will be pleasant surprises for the guests.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

«ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ»

28 АВГУСТА
«ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ» (Гродненский район, г. Скидель)

Фестиваль цветов является одним из самых любимых мероприятий для жителей и гостей города Скиделя. Посмотреть на буйство красок и насладиться ароматами удивительных по красоте созданий природы приезжают со всего Гродненского района.

28 августа в городе Скидель пройдет самый яркий и чарующий праздник – Праздник цветов.   Все желающие смогут познакомиться с творчеством флористов, которые будут создавать свои шедевры на глазах у публики, а изюминкой праздника станет «парад цветочных композиций».

В программе: театрализованное открытие, концерт артистов и коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, тематические выставки, фотозоны, игровые программы и множество других сюрпризов.

Тел.: 8 (0152) 977408, Скидельский городской дом культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

28 ЖНІЎНЯ
“СВЯТА КВЕТАК” (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Фестываль кветак з’яўляецца адным з самых любімых мерапрыемстваў для жыхароў і гасцей горада Скідзеля. Паглядзець на буянства фарбаў і атрымаць асалоду ад водара дзіўных па прыгажосці стварэнняў прыроды прыязджаюць з усяго Гродзенскага раёна.

28 жніўня ў горадзе Скідзель пройдзе самае яркае і чароўнае свята – Свята кветак. Усе жадаючыя змогуць пазнаёміцца ​​з творчасцю фларыстаў, якія будуць ствараць свае шэдэўры на вачах у публікі, а разыначкай свята стане “парад кветкавых кампазіцый”.

У праграме: тэатралізаванае адкрыццё, канцэрт артыстаў і калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, тэматычныя выставы, фотазоны, ігравыя праграмы і мноства іншых сюрпрызаў.

Тэл.: 8 (0152) 977408, Скідзельскі гарадскі дом культуры філіял дзяржаўнай ўстановы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 28
“FLOWER FESTIVAL” (Grodno district, Skidel)

The Flower Festival is one of the favorite events for residents and guests of Skidеl. People from all over the Grodno region come to see the riot of colors and enjoy the aroma of amazingly beautiful creatures of nature.

On August 28, Skidel will host the brightest and most magical holiday — the Feast of Flowers. Everyone will be able to get acquainted with the work of florists, who will create their masterpieces in front of the public, and the highlight of the holiday will be a “parade of flower arrangements”.

The program includes a theatrical opening, a concert of artists and amateur groups of club establishments of the Grodno region, thematic exhibitions, photo zones, game programs and many other surprises.

Phone: 8 (0152) 977408, Skidel city house of culture branch state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО

ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО (Гродненский район, аг.Путришки)

Мороженое любят практически все, от мала до велика. Это сладкое освежающее лакомство приманивает на праздник взрослых и детей, который уже в четвертый раз пройдет в агрогородке Путришки.

Сразу несколько площадок будут радовать играми, конкурсами, квестами, музыкой, танцами и дегустацией различных сортов мороженого от ОАО «Молочный Мир». Сентябрьские именинники получат мороженое бесплатно. Все сюрпризы этого сладкого осеннего дня организаторы раскрывать не спешат.

Ждем вас на самом вкусном празднике!

Тел.: 8 (0152) 917482, Путришковский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

СВЯТА МАРОЖАНАГА (Гродзенскі раён аг. Путрышкі)

Марожанае любяць практычна ўсе, ад малога да вялікага. Гэты салодкі асвяжальны ласунак прываджвае на свята дарослых і дзяцей, якое ўжо ў чацвёрты раз пройдзе ў аграгарадку Путрышкі.

Адразу некалькі пляцовак будуць радаваць гульнямі, конкурсамі, квэстамі, музыкай, танцамі і дэгустацыяй розных гатункаў марожанага ад ААТ “Молочный мир”. Вераснёўскія імяніннікі атрымаюць марожанае бясплатна. Усе сюрпрызы гэтага салодкага восеньскага дня арганізатары раскрываць не спяшаюцца.

Чакаем вас на самым смачным свяце!

Тэл.: 8 (0152) 917482, Путрышкаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай ўстановы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

ICE CREAM FESTIVAL (Grodno district, village Putrishki)

Almost everyone, from small to large, loves ice cream. This sweet refreshing delicacy lures adults and children to the holiday, which will be held for the fourth time in the agricultural town of Putrishki.

Several venues will delight you with games, contests, quests, music, dances and tasting of various sorts of ice cream from OJSC Molochny Mir. September birthday people will receive ice cream free of charge. The organizers are in no hurry to reveal all the surprises of this sweet autumn day.

We are waiting for you at the most delicious holiday!

Phone: 8 (0152) 917482, Putrishkovsky center of culture branch state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

ПРАЗДНИК ХЛЕБА

8 СЕНТЯБРЯ
ПРАЗДНИК ХЛЕБА (Гродненский район, д. Заречанка)

11 сентября в деревне Заречанка, где действует музей «Код памяти» и пользуется большим спросом экспозиция «Нараджэнне хлеба», пройдет Праздник хлеба – праздник урожая с уникальным обрядом «Дожинки» в сопровождении песен и хороводов.

В этот день состоится настоящая ярмарка сельскохозяйственной продукции. На празднике будут работать площадки на любой вкус, где можно будет увидеть орудия труда для уборки и обработки урожая, попробовать косить и жать серпом, сплести венок из колосьев своими руками, послушать и потанцевать под инструментальную музыку в живом исполнении. Также все гости узнают о местных традициях выпекания хлеба, о применении различных предметов народного быта для выращивания хлеба, и даже попробуют домашний хлеб, посмотрев возрожденный обряд «Выпяканне хлеба».

На главной сценической площадке можно будет насладиться выступлениями лучших коллективов любительского творчества Гродненского района.

Тел.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312 государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Заречанский дом народного творчества.

8 ВЕРАСНЯ
СВЯТА ХЛЕБА (Гродзенскі раён, в. Зарачанка)

11 верасня ў вёсцы Зарачанка, дзе дзейнічае музей “Код памяці” і карыстаецца вялікім попытам экспазіцыя “Нараджэнне хлеба” пройдзе Свята хлеба – свята ўраджаю з унікальным абрадам “Дажынкі” у суправаджэнні спеваў і карагодаў.

У гэты дзень адбудзецца сапраўдная сялянская ярмарка сельскагаспадарчай прадукцыі. На свяце будуць працаваць пляцоўкі на любы густ, дзе можна будзе ўбачыць прылады працы для ўборкі і апрацоўкі ўраджаю, паспрабаваць касіць і жаць сярпом, сплесці вянок з каласоў сваімі рукамі, паслухаць і патанчыць пад інструментальную музыку ў жывым выкананні. Таксама ўсе госці даведаюцца аб мясцовых традыцыях выпякання хлеба, аб прымяненні разнастайных прадметаў народнага побыту для вырошчвання хлеба, і нават паспрабуюць дамашні хлеб, паглядзеўшы адроджаны спецыялістамі Адэльскага цэнтра культуры і народнай творчасці абрад “Выпяканне хлеба”.

На галоўнай сцэне будуць прадстаўлены выступленні лепшых калектываў аматарскай творчасці Гродзенскага раёна.

Шчыра запрашаем! Не пашкадуеце!

Тэл.: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312 дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Зарачанскі дом народнай творчасці.

SEPTEMBER 8
BREAD FESTIVAL (Grodno district, Zarechanka village)

On September 11, in the village of Zarachanka, where the “Code of Memory” museum operates and the “Birth of Bread” exposition is in great demand, a bread Festival will take place – a harvest festival with a unique “Dozhinki” ceremony accompanied by songs and round dances.

A real fair of agricultural products will be held on this day. The festival will feature venues for every taste, where you can see tools for harvesting and processing crops, try to mow and reap with a sickle, weave a wreath of ears with your own hands, listen, and maybe dance to instrumental music in live performance. Also, all guests will learn about the local traditions of baking bread, about the use of various household items for growing bread, and even try homemade bread by watching the revived rite of “baking bread”.

On the main stage platform, you will be able to enjoy the performances of the best amateur art groups of the Grodno region.

Phone: 8 (0152) 624137, 8 (0152) 688312State cultural institution “Grodno Regional Cultural and Information Center”, Zarechansky House of Folk Art.

РАЙОННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

17 СЕНТЯБРЯ
РАЙОННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
(Гродненский район, г. Скидель)

17 сентября Беларусь отмечает День народного единства. Новый праздник вписан в календарь торжественных дат нашей страны.    Районное торжественное мероприятие в День народного единства пройдет в городе Скидель. Для города это особая дата, в далеком 1939 году многие местные жители отдали свои жизни за свободу страны. У мемориала на братской могиле в Старом парке города будет организован митинг-реквием. Продолжением торжества станет концерт коллективов любительского творчества Гродненского района в Скидельском городском доме культуры, куда будут приглашены представители предприятий и организаций района, а также жители города.

Тел.: 8 (0152) 624908, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

17 ВЕРАСНЯ
РАЁННАЕ ЎРАЧЫСТАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ НАРОДНАГА АДЗІНСТВА
(Гродзенскі раён, г.Скідзель)

17 верасня Беларусь адзначае Дзень народнага адзінства. Новае свята ўпісана ў каляндар урачыстых дат нашай краіны.             .

Раённае ўрачыстае мерапрыемства ў Дзень народнага адзінства пройдзе ў г. Скідзель. Для горада гэта асаблівая дата, у далёкім 1939 годзе многія мясцовыя жыхары аддалі свае жыцці за свабоду краіны. Працягам урачыстасці стане канцэрт у Скідзельскім гарадскім доме культуры, куды будуць запрошаны прадстаўнікі прадпрыемстваў і арганізацый раёна, а таксама жыхары горада.

Тэл.: 8 (0152) 624908, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

SEPTEMBER 17
REGIONAL FESTIVE EVENT DEDICATED TO THE NATIONAL UNITY DAY (Grodno district, Skidel)

Belarus celebrates National Unity Day on September 17. he new holiday is inscribed in the calendar of solemn dates of our country.

Celebrations on National Unity Day will be held in Skidel. This is a special date for the city, back in 1939, many local residents gave their lives for the freedom of the country. A requiem rally will be organized at the memorial on the mass grave in the Old Park of the city. The continuation of the celebration will be a concert at the Skidel city House of Culture, where representatives of enterprises and organizations of the district will be invited, as well as city residents.

Phone: 8 (0152) 624908, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

ПРАЗДНИК «СВЯТА МЛЫНАРОЎ»

12 НОЯБРЯ
ПРАЗДНИК «СВЯТА МЛЫНАРОЎ»
(Гродненский район, аг. Одельск)

В Одельске 12 ноября, в день Святого Мартина – покровителя мельников, состоится традиционный праздник «Свята млынароў». Гуляния начнутся с театрализованного шествия, после которого гостей ждет красочный калейдоскоп сюрпризов: конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты, дегустация выпечки из разных местечек Гродненского района, выставка-продажа изделий народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека. Всех без исключения гостей ждет экскурсия в музейную комнату «человека-оркестра» – народного мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Одельский центр культуры и народного творчества.

12 ЛІСТАПАДА
СВЯТА “СВЯТА МЛЫНАРОЎ” (Гродзенскі раён, аг. Адэльск)

У Адэльску 12 лістапада, у дзень Святога Марціна – апекуна млынароў, адбудзецца традыцыйнае свята «Свята млынароў». Гулянні пачнуцца з тэатралізаванага шэсця, пасля якога гасцей чакае маляўнічы каледаскоп сюрпрызаў: конкурсы святочных караваеў і беларускіх падворкаў, канцэрты, дэгустацыя выпечкі з розных мястэчак Гродзенскага раёна, выстаўка-продаж вырабаў народнай творчасці і сельскагаспадарчай прадукцыі, святочная дыскатэка. Усіх без выключэння гасцей чакае экскурсія ў музейны пакой «чалавека-аркестра» – народнага майстра Рэспублікі Беларусь Мар’яна Скрамблевіча.

Тэл.:  8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці.

NOVEMBER 12
HOLIDAY “HOLY MLYNAR” (Grodno district, ag. Оdelsk)

The traditional festival “The Holy Mlynar” will take place in Оdelsk on 12 November, the day of St. Martin – the patron saint of millers. Celebrations will begin with a theatrical procession.

The program of the event is: contests of holiday loaves and Belarusian farmsteads, concerts, excursions to the museum room of the national craftsman of the Republic of Belarus Marian Skromblevich, tasting pastries from different places in the Grodno region, an exhibition and sale of folk art and agricultural products, a festive disco.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ

19 НОЯБРЯ
СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродненский район, аг.Индура)

19 ноября агрогородок Индура приглашает детей и родителей на «Свята беларускай лялькі». Откроет праздник театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця». Около 300 экспонатов вы сможете увидеть, посетив музей куклы – древние мотанки, коляски, куклы советских времен и даже более современные куклы Барби. В музее нашлось место и для изделий кукольных мастеров из Гродненского района, выполненных из различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля.

В программе мероприятия: выставка кукол, мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця», развлекательные программы для детей и взрослых.

Тел.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 962795, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Индурский центр культуры.

19 ЛІСТАПАДА
СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродзенскі раён, аг.Індура)

19 лістапада аграгарадок Індура запрашае дзяцей і бацькоў на “Свята беларускай лялькі”. Адкрые свята тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька ў карагодзе жыцця”. Каля 300 экспанатаў вы зможаце ўбачыць, наведаўшы музей лялькі – старажытныя мотанки, калыскі, лялькі савецкіх часоў і нават больш сучасныя лялькі Барбі. У музеі знайшлося месца і для вырабаў лялечных майстроў з Гродзенскага раёна, выкананых з розных матэрыялаў: саломы, ільну, пап’е-машэ, тэкстылю.

У праграме мерапрыемства: выстава лялек, майстар-класы па вырабе абярэгавых лялек, тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька ў карагодзе жыцця”, забаўляльныя праграмы для дзяцей і дарослых.

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Індурскі цэнтр культуры.

NOVEMBER 19
BELARUSIAN HOLIDAY DOLLS (Grodno district, ag. Indura)

Agrogorodok Indura invites children and parents on November 19 to the “Belarusian holiday dolls”. The theatrical performance “Doll in the dance of life” will open the holiday. You can see about 300 exhibits by visiting the museum dolls – ancient motanka, strollers, dolls from the Soviet era and even more modern Barbie dolls. Products of puppet masters from the Grodno region are housed in the museum. They are made of various materials: straw, flax, papier-mâché, textiles.

The program is: an exhibition-fair of dolls, workshops on the production of amulet dolls, a theatrical performance “Doll in the dance of life”, entertainment programs for children and adults.

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 152 322188, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Indurskii center of culture.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»

27 ДЕКАБРЯ
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
(Гродненский район, г.Скидель)

Удивительное и невероятное представление, наполненное яркими сказочными героями, неожиданными поворотами сюжета, зажигательными танцами, прекрасными песнями, играми с залом и, конечно, добрым и поучительным финалом с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все это смогут увидеть дети из многодетных семей, дети-сироты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов из каждого уголка Гродненского района на новогоднем представлении-мюзикле в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Это оригинальное необычное путешествие в сказку, билет на которое вы не купите ни на одном вокзале!

После представления всех ребят пригласят к новогодней елке. Вместе с героями сказок они будут водить хороводы, играть, петь, танцевать, и, конечно же, получат подарки!

Тел.: +375 152 773221, +375 152 994506, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Скидельский городской дом культуры.

27 СНЕЖНЯ
НАВАГОДНІ РАНІШНІК ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ГРОДЗЕНСКАГА РАЁНА Ў РАМКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ДАБРАЧЫННАЙ АКЦЫІ “НАШИ ДЕТИ” (Гродзенскі раён,г.Скідзель)

Дзіўнае і неверагоднае паданне, напоўненае яркімі казачнымі героямі, нечаканымі паваротамі сюжэту, запальнымі танцамі, выдатнымі песнямі, гульнямі з залай і, вядома, добрым і павучальным фіналам з удзелам Дзеда Мароза і Снягуркі. Усё гэта змогуць убачыць дзеці са шматдзетных сем’яў, дзеці-сіроты, выдатнікі вучобы, пераможцы спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў з кожнага кутка Гродзенскага раёна на навагоднім прадстаўленні-мюзікле ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі “Наши дети”. Гэта арыгінальнае незвычайнае падарожжа ў казку, білет на якое вы не купіце ні на адным вакзале!

Пасля прадстаўлення ўсіх дзяцей запросяць да навагодняй ёлкі. Разам з героямі казак яны будуць вадзіць карагоды, гуляць, спяваць, танцаваць, і, вядома ж, атрымаюць падарункі!

Тэл.: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 994506, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Скідзельскі гарадскі дом культуры.

DECEMBER 27
NEW YEAR’S PARTY FOR CHILDREN OF THE GRODNO DISTRICT IN THE FRAMEWORK OF THE REPUBLICAN CHARITY EVENT “OUR CHILDREN” (Grodno district, Skidel)

The performance is amazing and incredible, filled with bright fairytale heroes, unexpected plot twists, fiery dances, beautiful songs, games with the audience and, of course, a kind and instructive ending with the participation of Santa Claus and the Snow Maiden.

Children from large families, orphans, excellent students, winners of sports competitions and creative contests will be able to see all this from every corner of the Grodno region at the New Year’s musical show as part of the republican charity event “Our Children”. This is an original unusual journey into a fairy tale, a ticket for which you will not buy at any station!

Children will be invited to the tree after the presentation. They will dance, play, sing, dance, and, of course, receive gifts along with the heroes of fairy tales!

Phone: 8 (0152) 624908, 8 (0152) 994506, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Skidel city house of culture.